Cyfres podlediad

Bydd y gyfres hon o bodlediadau a gynhyrchwyd ar gyfer The Rural Futures Hub, gan Business News Wales, yn trafod heriau a chyfleoedd sy’n wynebu ardaloedd gwledig, gan fanteisio ar ymchwil gwledig cyfredol ym Mhrifysgol Aberystwyth, mewn trafodaeth â rhanddeiliaid lleol.

Podlediad 1 – Mynediad at wasanaethau iechyd gwledig wrth ystyried heneiddio, cysylltedd digidol, a thrafnidiaeth.

Mae’r podlediad cyntaf yn y gyfres yn canolbwyntio ar fynediad at wasanaethau iechyd gwledig gan ystyried heneiddio, cysylltedd digidol, a thrafnidiaeth. Yn y podlediad yma o gyfres Canolfan Dyfodol Gwledig, a ddaeth â chi gan Business News Wales, mae’r gwesteiwr Carwyn Jones yn siarad gyda Dr Rachel Rahman a’r Athro Charles Musselwhite, o’r adran Seicoleg, Prifysgol Aberystwyth a Mr Huw Thomas Cyfarwyddwr Cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Rural Health and the Importance of Connectivity

Gall byw mewn ardaloedd gwledig fod o fudd i iechyd a lles mewn sawl ffordd, er enghraifft mynediad i fannau gwyrdd a lefelau is o lygredd. Ond unwaith y gall wynebu mynediad at iechyd a gwasanaethau gofal yn sâl achosi heriau sylweddol i drigolion gwledig. Bydd y podlediad hwn yn trafod ymchwil gan academyddion o Aberystwyth sy’n ystyried sut y gellir hyrwyddo neu rwystro mynediad corfforol at wasanaethau drwy seilwaith trafnidiaeth wledig, ac a yw technoleg yn ddatrysiad hyfyw ar gyfer gwella mynediad at wasanaethau gan ganolbwyntio’n benodol ar boblogaethau sy’n heneiddio a chostau economaidd darparu iechyd yng nghefn gwlad.

Podlediad 2 – Ai Twristiaeth Adfywiol yw’r Dyfodol ar gyfer cefn gwlad Cymru?

Mae’r ail bodlediad yn y gyfres yn canolbwyntio ar p’un ai twristiaeth adfywiol yw’r dyfodol ar gyfer cefn gwlad Cymru. Yn y podlediad yma o gyfres Canolfan Dyfodol Gwledig, a ddaeth â chi gan Business News Wales, mae’r gwesteiwr Carwyn Jones yn siarad gyda’r Athro Michael Woods a Dr Mandy Talbot o Brifysgol Aberystwyth a Dafydd Wyn Morgan o Fenter Mynyddoedd Cambria.

Is Regenerative Tourism The Future For Rural Wales? by Business News Wales (soundcloud.com)

Mae twristiaeth yn cyfrannu’n sylweddol at economi cefn gwlad Cymru, ond mae pryderon ynghylch gor-ganolbwyntio ymwelwyr a’u hamgylchedd, eu heffaith gymdeithasol a diwylliannol wedi gwneud twristiaeth yn fwyfwy dadleuol mewn nifer o gymunedau gwledig. A allai twristiaeth adfywiol fod yn rhan o’r ateb? Mae bwrlwm diweddar yn y diwydiant teithio, twristiaeth adfywiol yn ymwneud â thwristiaeth sy’n rhoi mwy mewn lle nag y mae’n ei gymryd allan. Mae’n mynd y tu hwnt i dwristiaeth gynaliadwy fel dull sy’n canolbwyntio ar ddiddordebau cymunedol sy’n ceisio cydbwyso cyfalaf economaidd, naturiol, cymdeithasol a diwylliannol. Mae’r podlediad hwn yn trafod gwaith gan Brifysgol Aberystwyth a Menter Mynyddoedd Cambria i ddatblygu gweledigaeth ar gyfer twristiaeth adfywiol yng nghefn gwlad Cymru, archwilio cyfleoedd a heriau, a sut allai adfywio twristiaeth edrych wrth ymarfer.

Podlediad 3 – Opsiynau yn y dyfodol ar gyfer rheoli tir fferm y DU i sicrhau’r buddion amgylcheddol mwyaf posibl.

Mae’r trydydd podlediad yn y gyfres yn canolbwyntio ar beth yw’r opsiynau yn y dyfodol ar gyfer rheoli tir fferm y DU er mwyn sicrhau’r buddion amgylcheddol mwyaf posibl. Yn y podlediad yma o gyfres Canolfan Dyfodol Gwledig, a ddaeth â chi gan Business News Wales, mae’r digwyddiad Carwyn Jones yn siarad gyda’r Athro Mike Christie a’r Athro Mariecia Fraser o Brifysgol Aberystwyth a Jerry Langford o Coed Cadw.

Future Options for Managing UK Farmland to Maximise Environmental Benefits on Vimeo

Mae Brexit yn rhoi cyfleoedd i lywodraeth y DU a gweinyddiaethau datganoledig i ddatblygu ffyrdd newydd o dargedu cymorth amaethyddol er mwyn cyd-fynd yn well â pholisïau sy’n mynd i’r afael â’r argyfyngau hinsawdd ac ecolegol. Bydd y podlediad hwn yn defnyddio arbenigedd athrawon Prifysgol Aberystwyth Mike Christie a Mariecia Fraser i archwilio dewisiadau polisi sy’n hyrwyddo ffermio a chadwraeth natur yng ngharbon, ynghyd â ‘gwasanaethau ecosystem’ eraill er mwyn diogelu rhag llifogydd a rhoi cyfleoedd i bobl fwynhau’r awyr agored. Byddwn hefyd yn trafod dulliau gweithredu y gellir eu defnyddio i asesu gwerth y buddion amgylcheddol hyn er mwyn helpu i sicrhau bod polisïau o’r fath yn rhoi gwerth am arian.

Podlediad 4 – Troseddau Gwledig a Fferm yng Nghymru

Mae’r pedwerydd podlediad yn y gyfres yn canolbwyntio ar Droseddau Gwledig a Ffermydd yng Nghymru. Yn y podlediad hwn o’r gyfres Canolfan Dyfodol Gwledig, a ddaeth â chi gan Business News Wales, mae’r gwesteiwr Carwyn Jones yn siarad gyda Dr Wyn Morris a Dr Gareth Norris, y ddau o Brifysgol Aberystwyth, ochr yn ochr â Dafydd Llywelyn Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Dyfed Powys.

Rural and Farm Crime in Wales on Vimeo

Mae diddordeb cynyddol mewn troseddau gwledig a’r rhyngweithio â chymunedau gwledig, a phwysigrwydd cymunedau gwledig yn fwy cyffredinol. Mae’r pandemig byd-eang a Brexit wedi dod â’r materion blaenllaw sydd wedi dangos y ffiniau rhwng amgylcheddau gwledig a threfol; Mae nodweddion fel diogelwch bwyd, cadwyni cyflenwi, a thwristiaeth, yn tynnu sylw at sut mae’n rhaid i’r lleoliadau hyn gydfodoli.

Wrth gefn gwlad fel man hamdden yn ystod cyfnodau clo Covid daeth llawer o bobl i gysylltiad â’r heddlu gwledig a chymunedau gwledig, er enghraifft, nifer fawr o ymwelwyr â mannau prydferth ar draws Cymru a pherchnogion ail gartrefi yn ymweld â phreswylfeydd o wledydd eraill yn ystod cyfnodau symud cyfyngedig. Rydym yn trafod achos heddlu Dyfed-Powys lle mae eu trywydd ar i fyny o ran buddsoddiad mewn personél yr heddlu, seilwaith a mentrau polisi wedi effeithio’n glir ar y ffordd y caiff troseddau gwledig eu hadrodd a’u hymateb iddynt. Mae’r podlediad yn cyfrannu at ddadleuon ehangach am yr effeithiau a’r ymatebion i droseddau fferm a gwledig.

Podlediad– Proteinau Amgen a Ffermio yn y Dyfodol

Yn y podlediad yma o gyfres Canolfan Dyfodol Gwledig, a ddaeth â chi gan Business News Wales, mae’r digwyddiad Carwyn Jones yn siarad gyda’r Athro Alison Kingston Smith, Prifysgol Aberystwyth, Yr Athro Joe Gallagher, Prifysgol Aberystwyth a Dr Catherine Howarth, Prifysgol Aberystwyth, gyda ffocws ar broteinau amgen a ffermio yn y dyfodol, gan gynnwys opsiynau megis cynhyrchu protein o feillionen coch, pryfed, a cheirch.

Rural Futures Hub Series – Alternative Proteins and Farming in the Future (businessnewswales.com)

Fel arfer mae’r DU yn mewnforio dros £3 miliwn tunnell o soi bob blwyddyn. Daw hyn yn bennaf o Dde America ond mae UDA hefyd yn gynhyrchydd. Defnyddir ychydig llai na hanner y soi wedi’i fewnforio ar gyfer bwyd anifeiliaid, y gweddill fel bwyd dynol. Mae Soy’n troi fyny mewn amrywiaeth o fwydydd wedi’u prosesu gan ei fod yn ffynhonnell ardderchog o brotein. Er enghraifft, caws wedi’i wneud o ffa soi wedi’i brosesu yw tofu yn y bôn.

Er mwyn cefnogi’r galw byd-eang am soi bu clirio coedwig law yn helaeth yn Ne America, gyda chanlyniadau amlwg ar gyfer newid hinsawdd. Ers 1990 mae ardal Amazon Brasil a ddefnyddir ar gyfer tyfu soi wedi cynyddu saith gwaith. Nid yw hyn yn gynaliadwy (neu’n foesegol?). Yn olaf, dibyniaeth ar lawer o ddiwydiannau ar un cynnyrch, ac mae cadwyn gyflenwi gyfyngedig yn risg ar lefel busnes unigol a chenedlaethol.

Felly, mae angen i ni ddod o hyd i ddewisiadau amgen i soi, yn ddelfrydol y gellir eu tyfu gartref a ffitio proffil ffermio cynaliadwy yn y dyfodol.

Podlediad 6 – Meithrin Creadigrwydd a Lles yn y Diwydiannau Creadigol

Yn rhan ddiweddaraf a therfynol cyfres podlediadau Canolfan Dyfodol Gwledig Prifysgolion Aberystwyth, mae’r cyflwynydd Carwyn Jones yn cymryd rhan mewn sgwrs sy’n ysgogi’r meddwl gyda thri gwestai nodedig – Dr Jacqueline Yallop, Dr Sophie Bennett Gilson, a’r Athro Peter Midmore – oll yn arbenigwyr yn eu priod feysydd.

Nurturing Creativity and Wellbeing in the Creative Industries: Insights from Experts on Vimeo

Y thema ganolog a archwiliwyd yw’r berthynas ddwys rhwng creadigrwydd a lles yng nghyd-destun y diwydiannau creadigol.

Mae Dr. Yallop, awdur a chyfarwyddwr Canolfan Creadigrwydd a Lles Prifysgol Aberystwyth, yn ymchwilio i’r cysyniad amlochrog o les a’i gysylltiad ag arferion creadigol. Mae’n pwysleisio’r dull cyfannol ac amgen a gymerwyd gan y Ganolfan i fynd i’r afael â phryderon lles, gan dynnu ar brofiadau gwneuthurwyr, artistiaid, gwneuthurwyr ffilm ac awduron.

Mae Dr. Bennett Gilson, arbenigwr mewn diwydiannau creadigol, yn taflu goleuni ar y cydadwaith cymhleth rhwng hunaniaeth, boddhad, ac incwm i grefftwyr. Mae’n tynnu sylw at sut mae’r boddhad cynhenid sy’n deillio o’r broses greadigol yn aml yn cael blaenoriaeth dros enillion ariannol, a sut y gall ymgysylltu ag ymdrechion artistig wrthbwyso gofynion bywyd modern llawn straen.

Mae’r Athro Midmore, athro economeg sydd wedi ymddeol sy’n angerddol am serameg, yn ychwanegu ei bersbectif ar rôl creadigrwydd mewn bywyd ôl-ymddeol. Mae’n rhannu sut mae ei ymgysylltiad â chrochenwaith wedi rhoi ymdeimlad newydd o bwrpas, cymuned a lles iddo, gan ddangos effaith gadarnhaol gweithgareddau artistig.